19.06.2010

Питання до курсу “Ділова українська мова” i список рекомендованої літератури


1. Українська мова серед інших мов світу. Статус української мови як державної в світлі  Закону про мови в Україні. Функції мови у суспільстві.
2. Унормованість української літературної мови.
3. Стилі української літературної мови. Їх основні ознаки.
4. Офіційно-діловий стиль. Призначення,мовні засоби і прийоми.
5. Етапи розвитку ділового стилю української мови.
6. Особливості усного й писемного ділового мовлення.
7. Різновиди документів за сферою і завданням обслуговування.
8. Діловий документ як засіб закріплення на папері інформації про діяльність особи чи  організації. Вимоги до документа.  
9. Реквізити документів та їх оформлення.
10. Текст як реквізит документа.
11. Способи викладу матеріалу в документі. Документи з високим та низьким рівнем стандартизації
12. Загальні вимоги до мови документа.
13. Мовний етикет ділових паперів. Використання форм ввічливості.
14. Документи, пов’язані з дипломатією (ультиматум, міждержавний договір,статут, меморандум, міжнародна угода, конвенція та ін.)
15. Документи, які забезпечують державне управління у країні (Конституція,конституційна стаття, закон, референдум та ін.)
16. Писемне ділове мовлення та його лексичні особливості. Явише синонімії в діловому мовленні. Повні та неповні синоніми. Ідеографічні та стилістичні синоніми.
17. Книжна лексика в документах. Морфологічні ознаки книжних слів. Особливості вживання урочистої лексики в діловому мовленні.
18. Лексика ділових паперів. Офіційна лексика в діловому стилі.
19. Іншомовні слова в україському діловому мовленні. Правопис іншомовних слів.
20. Використання питомо українських та іншомовних термінів у діловому тексті.
21. Морська  термінологія: походження, склад, особливості функціонування.
22. Мова й професія. Професійна лексика в діловому мовленні.
23. Роль словників,довідників у діловому мовленні.
24. Особливості функціонування паронімів. Труднощі у вимові й написанні паронімічних слів у діловому мовленні.
25. Використання фразеологічних одиниць у ділових документах. Джерела української фразеології.
26. Синтаксичні норми ділового мовлення. Порядок слів у реченні. Інфінітивні конструкції.
27. Вставні слова і словосполучення в діловому мовленні. Синтаксичні структури  у діловому мовленні.
28. Звертання в діловому мовленні. Правопис закінчень іменників у кличному відмінку.
29. Вибір граматичної форми іменника в діловому документі.
30. Вибір граматичної форми прикметників  у  діловому документі.
31. Вибір граматичних форм дієслова в діловому документі.
32. Роль і місце дієприкметників та дієприкметникових зворотів у текстах ділової  мови. Активні та пасивні дієприкметники. Труднощі перекладу дієприкметників з російської мови на українську.
33. Роль і місце дієприслівників і дієприслівникових зворотів у текстах ділової мови.
34. Особливості  вживання числівників у діловому мовленні. Способи оформлення цифрових даних.
35. Вживання займенників у діловому мовленні.
36. Значення вживання прислівників у текстах ділової мови.
37. Використання прийменників у діловому мовленні. Варіанти перекладу прийменника “по” з російської мови на українську.
38. Роль сполучників у текстах ділової мови.
39. Правопис прізвищ та імен по батькові. Складні випадки відмінювання прізвищ.
40. Правопис географічних назв у ділових паперах.
41. Складні випадки вживанння великої літери.
42. Складноскороченні слова й абвіатури в українському справочинстві. Технічні правила переносу.
43. Усне ділове мовлення. Поняття культури мови і культури мовлення.
44. Види усного ділового спілкування.
45. Вимоги до усного ділового мовлення.
46. Універсальні величини усного спілкування. Мовний етикет.
47. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.
48. Культура телефонного діалогу.
49. Жанри публічних виступів.Підготовка до публічного виступу.
50. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції. Види листів.
51. Банківська діяльність та ділові банківські папери.
52. Документи щодо особового складу. Особливості, реквізити, типові мовні звороти.
53. Контракт. Особливості, реквізити,структура тексту, типові мовні звороти.
54. Довідкові документи. Особливості, реквізити, типові мовні звороти.
55. Інформаційні документи. Особливості, реквізити, усталені словосполучення.
56. Розпорядчі документи. Особливості, реквізити,усталені словосполучення.
57. Організаційнї документи. Особливості, реквізити, усталені словосполучення.
58. Господарсько-договірні документи. Особливості, реквізити, усталені словосполучення.
59. Види наукової роботи та їх оформлення.
60. Юридичне оформлення документів.

Список рекомендованої літератури курсу “Ділова українська мова”
 1. Ганич Д.И.,Олейник И.С. Русско-украинский ,украинско-русский словарь. -К.: А.С.К.,1999.-560с.
 2. Глущик С.В.,Дияк О.В.,Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб.для вищ. та  серед.спец.навч.закладів.-К.: А.С.К., 2000.-400с.
 3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посібник.-К.:Либідь,1998.-256с.
 4. Зарицька І.М.,Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. Практикум.- Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів,1997.-112с.
 5. Зубков М.Г. Мова ділових паперів:Комплексний довідник.-Харків:Фоліо, Майдан,1999.-288с.
 6. Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика.-К.: “Криниця”, 1999.-524с.
 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.-К.: Вища шк.,1974.-223с.
 8. Культура української мови: Довідник/За ред. В.М.Русанівського.-К.: Либідь,1990.-304с.
 9. Молдованов М.І.,Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою.-К.: Техніка,1992.-400с.
 10. Паламар Л.М.,Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення:Навч.посібник.- К.: Либідь, 1997.-296с.
 11. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови.-К.:Довіра,1999.-275с.
 12. Російсько-український загально-технічний словник /Л.І.Мацько, І.Г.Трегуб, В.Ф.Христенок, І.В.Христенок.-К.: Вища шк.,1994.-173с.
 13. Російсько-український словник морської термінології /Торшина Л.М.,
 14. Полупанова Н.В. та ін.-К.: “ КМ Academia”, 2000.-282с.
 15. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові:
 16. Правопис. Граматика.-К.: “Криниця”,1999.-507с.
 17. Тараненко О.О.,Брицин В.М. Російсько-український словник для ділових людей.-К.: Укр.письменник,1992.-214с.

 

Сисадмин мнил себя богом сети, электрон грубо развеял этот миф. Научись развеивать мифы! © Electrical Engineer's blog [2010-2022].